Co oferuje Commhaven CHV:

 • Kartę Multisport
 • Pakiet medyczny
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Szkolenia
 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Nowoczesne narzędzia pracy
 • Bogato wyposażona biblioteka
 • Casual Friday
 • Relax room
 • Pyszną kawę

Zadania do wykonania:

 • Praca z projektantami, programistami, dostawcami zewnętrznymi i interesariuszami projektantów w celu stworzenia i wdrożenia całych systemów lub nowych funkcjonalności dla produktów;
 • Projektowanie, tworzenie, rozwijanie i opieka nad produktami w obszarze technologii obiektowych, optymalizujących procesy w sieciach z branż RETAIL, HoReCa oraz PETROL;
 • Współudział w rozwoju wizji i mapy drogowej naszych produktów i usług, proaktywne poszukiwanie rozwiązań technologicznych optymalizujących procesy biznesowe naszych Klientów;
 • Wspieranie sprzedaży, w tym bezpośredni kontakt z Klientem zewnętrznym na spotkaniach biznesowych.

Czego wymagamy:

 • Doświadczenia w zarządzaniu produktami technologicznymi;
 • Doświadczenia w zarządzaniu cyklem życia produktu;
 • Umiejętności szukania niestandardowych rozwiązań;
 • Umiejętności szybkiego uczenia się;
 • Samodzielności oraz umiejętności pracy w zespole.

Aplikuj


Informacja administratora danych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Administratorem Twoich danych osobowych jest Commhaven CHV Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Poznaniu (61-441), ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod Nr KRS 327916 posiadająca NIP: 7822491921, REGON: 301083148.

Kontakt:

Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie pod adresem ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, 61-441 Poznań, telefonicznie: 61 871 05 70, lub mailowo: office@commhaven.pl.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@commhaven.pl,

Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Twoje dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „rozporządzenie”) w celu obecnej rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1f) rozporządzenia do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Twojego możliwego przyszłego pracodawcy, tj. w tym w celu:

 • zapewnienia bezpieczeństwa Twojego i innych osób przebywających w miejscach monitorowanych,
 • ochrony własności Twojej, naszej i naszych klientów.

Stosownie do art. 6 ust. 1a) rozporządzenia na podstawie Twojej zgody będziemy przetwarzać:

 • Twoje dane osobowe inne niż te, których możemy żądać jako pracodawca, a które zostały nam przekazane dobrowolnie z Twojej inicjatywy, np. dotyczące Twoich pasji i zainteresowań,
 • Twoje dane osobowe na potrzeby przyszłych rekrutacji w na to samo lub inne stanowiska

Podczas procesu rekrutacji przeprowadzamy badania kompetencji i umiejętności, w celu poznania poziomu Twoich kompetencji względem oczekiwań w naszej firmie, w tym celu, jeśli wyrazisz na to zgodę (art. 9 ust. 2 lit. a) możemy przetwarzać o Tobie dane behawioralne. Danych tych nie ujawniamy bez Twojej zgody.

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne do wykonywania naszych obowiązków jako pracodawcy. Będziemy przekazywać dane wyłącznie dwóm grupom:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, w tym:
 • firmom obsługującym nasze systemy informatyczne,
 • firmom zapewniającym nam hosting strony internetowej, za pośrednictwem której wysyłasz nam swoje CV,
 • firmom świadczącym nam usługi najmu przestrzeni serwerowej,
 • firmie obsługującej nasz proces rekrutacyjny – Signal Finance sp. z o.o.
 • Administratorowi strony internetowej – Signal Group sp. z o.o. sp.k.,
 • jeśli wyraziłeś zgodę, abyśmy przechowywali Twoje CV na potrzeby przyszłych rekrutacji w Grupie Signal, możemy przekazać Twoje dane osobowe spółkom z grupy.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, a także przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z uwzględnieniem okresu przedawnienia wszelkich roszczeń, które mogą powstać na etapie rekrutacji.

Twoje prawa:

 • Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania.
 • Masz prawo do żądania usunięcia swoich danych z wyjątkiem, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez nas.
 • Masz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas na podstawie zgody lub przetwarzanych w związku z działaniami podejmowanymi przed zawarciem umowy, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez nas, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody.
 • Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.
 • Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy oraz w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji może uniemożliwić rozpatrzenia Twojego zgłoszenia w ramach postępowania rekrutacyjnego.

Informacja dotycząca przekazywania danych do państw trzecich:

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich.