Co oferuje Commhaven CHV:

 • Kartę Multisport
 • Pakiet medyczny
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Szkolenia
 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Nowoczesne narzędzia pracy
 • Bogato wyposażona biblioteka
 • Casual Friday
 • Relax room
 • Pyszną kawę

Zadania do wykonania:

 • Projektowanie i wdrażanie rozwiązań z zakresu integracji systemów informatycznych;
 • Stały monitoring i badanie nowych technologii (research nowych framework`ów), porównanie najnowszych wersji narzędzi programistycznych, mierzenie wydajności oprogramowania;
 • Rozbudowę i modyfikację istniejących systemów.

Czego wymagamy:

 • Doświadczenia w programowaniu;
 • Dobrej znajomości technologii Microsoft .NET (Framwework 4.0 i wyższe) w języku C#;
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym korzystanie z dokumentacji technicznej;
 • Zaangażowania, kreatywności, umiejętności zarządzania czasem, zrozumienia priorytetów i strategii rozwoju projektów.

Mile widziane:

 • Wykształcenie wyższe lub student ostatnich lat studiów (stacjonarnych, zaocznych): Informatyka, Elektronika, Automatyka, itp.;
 • Znajomość SQL oraz doświadczenie w pracy z relacyjnymi bazami danych;
 • Doświadczenie w programowaniu w języku C/C++;
 • Doświadczenie w programowaniu w języku JavaScript (node.js).
Cytat Steve'a Jobsa

Co oferuje Commhaven CHV:

Karta multisport

Karta multisport

Pakiet medyczny

Pakiet medyczny

Ubezpieczenie grupowe

Ubezpieczenie grupowe

Szkolenia

Szkolenia

Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia z języka angielskiego

Nowoczesne narzędzia pracy

Nowoczesne narzędzia pracy

Bogato wyposażona biblioteka

Bogato wyposażona biblioteka

Casual Friday

Casual Friday

Relax Room

Relax Room

Pyszna kawa

Pyszna kawa

Aplikuj

Informacja administratora danych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Commhaven CHV sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Poznaniu (61-441), ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod Nr KRS 0000774877 posiadająca NIP: 7781439615, REGON: 300381369.

Kontakt:

Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie pod adresem: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, Poznań (61-441) lub mailowo: office@commhaven.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przesyłając wiadomość na adres inspektor@commhaven1234.pl (przed wysłaniem maila z adresu e-mail należy usunąć wszystkie cyfry).

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Twoje dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 (c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) w celu przeprowadzenia obecnej rekrutacji.

Zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy, od osób ubiegających się o zatrudnienie, będziemy żądać podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

4) wykształcenie;

5) kwalifikacje zawodowe;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Podania danych osobowych, o których mowa pkt 4-6, żądamy jedynie w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Stosownie do art. 6 ust. 1 (a) RODO na podstawie Twojej zgody będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe inne niż te, które są nam niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, a które zostały nam przekazane dobrowolnie z Twojej inicjatywy w dokumentach aplikacyjnych, np. dotyczące Twoich pasji i zainteresowań.

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne do wykonywania naszych obowiązków jako pracodawcy. Będziemy przekazywać dane:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, w tym:

– firmie obsługującej nasze systemy informatyczne

– jeśli aplikowałeś do nas przez portal pracuj.pl – spółce Grupa Pracuj sp. z o.o.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji,  jednakże nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od otrzymania Twojego zgłoszenia.

Twoje prawa:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w granicach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania.
 2. Prawo do żądania usunięcia swoich danych z wyjątkiem, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez nas.
 3. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas na podstawie zgody lub przetwarzanych w związku z działaniami podejmowanymi przed zawarciem umowy, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez nas, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody.
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów;
 6. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu Pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji może uniemożliwić nam rozpatrzenie Twojego zgłoszenia.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych pozyskanych w tracie procesu rekrutacji do państw trzecich a proces rekrutacji nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji na podstawie otrzymanych danych osobowych.